Giá lúa gạo nội địa ngày 10/02/2022-17/02/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
Giá BQ
17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550          –       5.600        (50)      5.500          50     5.550          –       5.575          –           5.900          –           5.900     5.500         5.613
Lúa thường       5.350          –       5.300          50      5.350          –       5.350          –       5.350          –       5.250          –       5.500      (100)         5.500     5.250         5.350
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050          –       6.600        (50)      6.850        100         5.950          –           6.900          –           7.050     5.950         6.670
Lúa thường       6.850          –       6.300          50      6.400          –           5.600          –           6.500      (100)         6.850     5.600         6.330
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.550          –       8.300          50      8.350          75     8.350          –       8.250          –           8.550          –           8.550     8.250         8.392
Lứt loại 2       7.950          –       7.950          –        8.025        200     7.950          –       7.800          –       7.950        100     8.000        200         8.025     7.800         7.946
Xát trắng loại 1          9.200        (50)             9.050          –           9.350          –           9.350     9.050         9.200
Xát trắng loại 2          8.500          50             8.650          –       8.700        100     8.700          50         8.700     8.500         8.638
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.350        300     7.450          –        7.350        100     7.350        250     7.350          –       7.468          –       7.500          –           7.500     7.350         7.403
Tấm 2/3         7.250          –        7.250          –           6.950          –           7.200        200         7.250     6.950         7.163
Tấm 3/4       6.850          –       7.150          –        7.050        100                         7.150     6.850         7.017
Cám xát       7.450        200     7.450      (100)      7.450        175     7.475        225     7.250          –       7.250          –       7.600        200         7.600     7.250         7.418
Cám lau       7.450        200     7.450      (100)      7.450        175     7.475        225     7.250          –       7.250          –       7.600        200         7.600     7.250         7.418
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250          –       8.950        100      8.950        250     8.650          –       9.000          –       9.300        300     8.850          –           9.300     8.650         8.993
10%         8.850        100             8.900          –                   8.900     8.850         8.875
15%       9.050          –       8.750        100      8.650        250         8.800          –       8.800        300     8.650          –           9.050     8.650         8.783
20%         8.650        100             8.700          –                   8.700     8.650         8.675
25%       8.850          –       8.550        100      8.350        250         8.500          –       8.300        300     8.350          –           8.850     8.300         8.483
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 07/09/2023-14/09/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.950        7.714  -154 
Lúa thường tại kho       9.600        8.908  -250 
Lứt loại 1     12.250      11.971  -246 
Xát trắng loại 1      14.400      14.188  -213 
5% tấm     14.550      14.150  -136 
15% tấm     14.350      13.925  -158 
25% tấm     14.150      13.617  -150 
Tấm 1/2     11.700      11.057  -250 
Cám xát/lau       7.450        7.200  -114 

Tỷ giá

Ngày 14/08/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23