Giá lúa gạo nội địa ngày 10/02/2022-17/02/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
Giá BQ
17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/- 17/02 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550          –       5.600        (50)      5.500          50     5.550          –       5.575          –           5.900          –           5.900     5.500         5.613
Lúa thường       5.350          –       5.300          50      5.350          –       5.350          –       5.350          –       5.250          –       5.500      (100)         5.500     5.250         5.350
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050          –       6.600        (50)      6.850        100         5.950          –           6.900          –           7.050     5.950         6.670
Lúa thường       6.850          –       6.300          50      6.400          –           5.600          –           6.500      (100)         6.850     5.600         6.330
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.550          –       8.300          50      8.350          75     8.350          –       8.250          –           8.550          –           8.550     8.250         8.392
Lứt loại 2       7.950          –       7.950          –        8.025        200     7.950          –       7.800          –       7.950        100     8.000        200         8.025     7.800         7.946
Xát trắng loại 1          9.200        (50)             9.050          –           9.350          –           9.350     9.050         9.200
Xát trắng loại 2          8.500          50             8.650          –       8.700        100     8.700          50         8.700     8.500         8.638
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.350        300     7.450          –        7.350        100     7.350        250     7.350          –       7.468          –       7.500          –           7.500     7.350         7.403
Tấm 2/3         7.250          –        7.250          –           6.950          –           7.200        200         7.250     6.950         7.163
Tấm 3/4       6.850          –       7.150          –        7.050        100                         7.150     6.850         7.017
Cám xát       7.450        200     7.450      (100)      7.450        175     7.475        225     7.250          –       7.250          –       7.600        200         7.600     7.250         7.418
Cám lau       7.450        200     7.450      (100)      7.450        175     7.475        225     7.250          –       7.250          –       7.600        200         7.600     7.250         7.418
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250          –       8.950        100      8.950        250     8.650          –       9.000          –       9.300        300     8.850          –           9.300     8.650         8.993
10%         8.850        100             8.900          –                   8.900     8.850         8.875
15%       9.050          –       8.750        100      8.650        250         8.800          –       8.800        300     8.650          –           9.050     8.650         8.783
20%         8.650        100             8.700          –                   8.700     8.650         8.675
25%       8.850          –       8.550        100      8.350        250         8.500          –       8.300        300     8.350          –           8.850     8.300         8.483
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24