Giá lúa gạo nội địa ngày 25/11/2021-02/12/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
02/12 +/- 02/12 +/- 02/12 +/- 02/12 +/- 02/12 +/- 02/12 +/- 02/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650      (100)     5.400      (100)      5.450      (200)         5.650          –             5.900      (300)         5.900         5.610
Lúa thường       5.450        200     5.000      (100)      4.950          –           5.250      (100)     5.050      (200)       5.300      (200)         5.450         5.167
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.950      (100)     6.700      (100)      6.750      (200)         5.900          –             6.900      (300)         6.950         6.640
Lúa thường       6.950          –       6.200      (100)      5.950           5.500      (100)           6.300      (200)         6.950         6.180
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       7.950      (300)     8.600      (200)      8.350      (300)         8.050      (450)           9.000      (300)         9.000         8.390
Lứt loại 2       7.750      (300)     7.800      (400)      7.700      (225)         7.625      (225)     7.950      (300)       7.800      (200)         7.950         7.771
Xát trắng loại 1          9.700      (100)         9.300      (650)     9.025      (525)         10.300          –         10.300         9.581
Xát trắng loại 2          8.600      (250)         8.600      (100)     8.225      (425)     9.000      (200)       8.600      (200)         9.000         8.605
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       7.150          –       7.500      (100)      7.150      (100)     7.050      (200)     6.950      (400)     7.250      (200)       7.500          –           7.500         7.221
Tấm 2/3         7.250      (100)      7.150      (100)         6.750      (350)           7.100          50         7.250         7.063
Tấm 3/4       6.750          –       7.150      (100)      6.750      (200)     6.750      (300)                     7.150         6.850
Cám xát       7.350      (300)     7.450      (100)      7.350      (225)     7.250      (100)     7.350      (275)     7.350      (100)       7.600      (100)         7.600         7.386
Cám lau       7.350      (300)     7.450      (100)      7.350      (225)     7.250      (100)     7.350      (275)     7.350      (100)       7.600      (100)         7.600         7.386
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550      (200)     9.050      (200)      8.800      (250)     8.750      (250)     8.700      (500)     9.400      (200)       8.800      (200)         9.550         9.007
10%         8.950      (200)             8.600      (500)                 8.950         8.775
15%       9.350      (200)     8.850      (200)      8.500      (250)         8.500      (500)     9.100      (200)       8.600      (200)         9.350         8.817
20%         8.750      (200)             8.400      (500)                 8.750         8.575
25%       9.150      (200)     8.650      (200)      8.200      (250)         8.200      (300)     8.800      (300)       8.300      (200)         9.150         8.550
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24