Ngày 17/05/2024
Loại gạo Việt Nam
Thái Lan
Ấn Độ
Pakistan
5% tấm 587 0 610 4 n/a 0 589 5
25% tấm 562 0 553 2 n/a 0 541 0
100% tấm 485 0 468 1 n/a 0 462 5