Ngày 29/12/2022
Loại gạo Việt Nam
Thái Lan
Ấn Độ
Pakistan
5% tấm 458 0 462 0 388 0 458 0
25% tấm 438 0 445 0 373 0 437 0
100% tấm n/a 0 423 0 n/a 0 428 0