Giá lương thực nội địa ngày 20/05/2021-27/05/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/- 27/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     6.150     (100)     6.350         –       6.050     (100)         6.200         –           6.700     (100)     6.700     6.290
Lúa thường     6.050         –       6.050         –       5.950     (100)         6.150     (150)     6.450         –       6.100     (300)     6.450     6.125
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     8.050     (100)     7.450         –       7.450     (100)         6.425         –           7.700     (100)     8.050     7.415
Lúa thường     7.950         –       7.050         –       7.100     (100)         6.400     (125)         7.100     (300)     7.950     7.120
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     9.850     (100)     9.500     (100)     9.550         –           9.450     (150)       10.000  `    10.000     9.670
Lứt loại 2     9.050     (100)     8.850     (250)     9.075        25         8.950     (200)     8.950         –       9.100         –       9.100     8.996
Xát trắng loại 1        10.900     (150)       11.050         –     10.850     (350)       11.200         –     11.200   11.000
Xát trắng loại 2        10.300     (150)       10.550         –     10.450     (200)   10.500         –     10.400         –     10.550   10.440
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     8.650      100     8.750     (100)     8.250         –       8.450         –       8.450         –       8.650         –       8.700         –       8.750     8.557
Tấm 2/3         8.150      100     8.050         –           7.550         –           7.600         –       8.150     7.838
Tấm 3/4     7.550         –       7.950      100     7.350         –       7.250         –                   7.950     7.525
Cám xát     7.550      100     7.550      100     7.550      100     7.250      100     7.550      100     6.950         –       7.500       (50)     7.550     7.414
Cám lau     7.550      100     7.550      100     7.550      100     7.250      100     7.550      100     6.950         –       7.500       (50)     7.550     7.414
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   11.150         –     10.850     (100)   10.650         –     10.850         –     11.500      250   10.900         –     10.750         –     11.500   10.950
10%       10.750     (100)           10.600     (400)           10.750   10.675
15%   10.950         –     10.650     (100)   10.350         –         10.400     (550)   10.700         –     10.550         –     10.950   10.600
20%       10.550     (100)           10.200     (600)           10.550   10.375
25%   10.750         –     10.450     (100)   10.050         –         10.000     (300)   10.500         –     10.200         –     10.750   10.325
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24