Giá lúa gạo nội địa ngày 24/11/2022-01/12/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
01/12 +/- 01/12 +/- 01/12 +/- 01/12 +/- 01/12 +/- 01/12 +/- 01/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.550      (100)     6.550        100      6.575          25        6.600        100        6.650         125             6.950          –           6.950         6.646
Lúa thường       6.250      (100)     6.350        100      6.475          25        6.450        100        6.450           75      6.400          50         6.550          –           6.550         6.418
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.150      (100)     6.750        100      8.000          –          6.900        100        6.900         125             7.950          –           8.150         7.442
Lúa thường       7.850      (100)     6.550          –        7.900          –          6.750        100        6.700         100             7.550          –           7.900         7.217
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.350      (200)     9.750        100      9.650        (25)        9.825        225        9.850         250           10.000          –         10.000         9.738
Lứt loại 2       9.450          –       9.300          50      9.325      (100)        9.300          25        9.250        (100)      9.350          –           9.300          –           9.450         9.325
Xát trắng loại 1        10.450        250              10.450            –      10.400          50       10.800          –         10.800       10.525
Xát trắng loại 2        10.050          –                  9.950        (300)    10.050      (100)       10.000      (100)       10.050       10.013
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.450        200     9.350          –        9.050          –          9.000          –          9.050            –        9.050      (100)         9.500          –           9.500         9.207
Tấm 2/3             –            –       8.850          –        8.950          –              8.600         150             8.950          50         8.950         7.070
Tấm 3/4       8.450          –       8.650        (50)      8.550          –                           8.650         8.550
Cám xát       8.450        200     8.450        (50)      8.350          –          8.425        (25)        8.450         200      8.450          50         8.550          50         8.550         8.446
Cám lau       8.450        200     8.350        (50)      8.350          –          8.425        (25)        8.450         200      8.450          50         8.550          50         8.550         8.432
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.250          –     10.300          –      10.300        (50)      10.250          –        10.400        (100)    10.300        (50)       10.150        (50)       10.400       10.279
10%       10.250          –                10.200        (100)               10.250       10.225
15%     10.050          –     10.200          –      10.000        (50)            9.900        (100)      9.950        (50)       10.000        (50)       10.200       10.017
20%       10.150          –                  9.700        (100)               10.150         9.925
25%       9.850          –     10.100          –        9.700        (50)            9.600        (100)      9.750        (50)         9.750        (50)       10.100         9.792
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16