Giá lúa gạo nội địa ngày 03/11/2022-10/11/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
10/11 +/- 10/11 +/- 10/11 +/- 10/11 +/- 10/11 +/- 10/11 +/- 10/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.550          –       6.250          –        6.450      (100)        6.450      (100)        6.350        (200)             6.900          –           6.900         6.492
Lúa thường       6.450          –       6.150          –        6.350      (100)        6.350      (100)        6.250        (200)      6.250      (200)         6.600        100         6.600         6.343
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.150          –       6.650          –        7.900      (120)        7.900      (100)        6.600     (1.420)             7.900          –           8.150         7.517
Lúa thường       8.050          –       6.550          –        7.800      (100)        7.450        100        6.500     (1.400)             7.600        100         8.050         7.325
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.550      (400)     9.550          –        9.650      (175)        9.550      (250)        9.750          (75)             9.800          –           9.800         9.642
Lứt loại 2       9.450      (200)     9.450          –        9.450      (100)        9.425      (125)        9.350        (200)      9.400      (150)         9.400      (200)         9.450         9.418
Xát trắng loại 1        10.250          –                10.450         300    10.350        200       10.850        (50)       10.850       10.475
Xát trắng loại 2        10.150          –                10.250         300    10.150        200       10.100      (200)       10.250       10.163
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.250          –       9.150          –        9.050      (100)        8.950      (200)        8.950        (200)      9.050      (100)         9.800      (200)         9.800         9.171
Tấm 2/3       8.450        100     8.550          –        8.950          –              8.450        (500)             8.950          –           8.950         8.670
Tấm 3/4       8.450        100     8.300          –        8.750          –                           8.750         8.500
Cám xát       8.450        100     8.350          –        8.750        100        8.500      (150)        8.700           50      8.750        100         8.800          50         8.800         8.614
Cám lau       8.450        100     8.275          –        8.750        100        8.500      (150)        8.700           50      8.750        100         8.800          50         8.800         8.604
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.250      (200)   10.400          –      10.450      (150)      10.250      (350)      10.500        (100)    10.350      (250)       10.250      (100)       10.500       10.350
10%       10.300          –                10.300         300               10.300       10.300
15%     10.050      (200)   10.200          –      10.150      (150)          10.000        (300)    10.050      (250)       10.100      (100)       10.200       10.092
20%       10.100          –                  9.800         300               10.100         9.950
25%       9.850      (200)   10.000          –        8.850   (1.150)            9.700        (300)      9.800      (200)         9.850      (100)       10.000         9.675
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24