Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư Quy định Giới hạn Tối đa Dư lượng Thuốc Bảo vệ Thực vật (BVTV) Trong Thực phẩm (gọi tắt là Dự thảo)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.