Các châu lục
Areas
Châu Á
Asia
Châu Phi
Africa
Trung Đông
Middle East
Châu Mỹ
America
Châu Âu
Europe
Châu Úc
Australia
Đơn vị tính - Unit 
% 50.42 25.18 9.64 9.46 4.72 0.57