22/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

14/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

02/01/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.800 đ/kg, lúa dài khoảng 6.000 – 6.100 đ/kg.

11/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.400 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

05/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.000– 6.200 đ/kg, lúa dài khoảng 6.300 – 6.600 đ/kg.

25/12/2017

Giá lúa khô ại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.800 đ/kg, lúa dài khoảng 6.000 – 6.100 đ/kg.

04/06/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.700– 6.800 đ/kg, lúa dài khoảng 7.100 – 7.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.600 – 8.700 đ/kg tùy từng địa phương,...

12/02/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.700 đ/kg.

18/12/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.800 đ/kg, lúa dài khoảng 6.000 – 6.100 đ/kg.

02/05/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.400– 6.500 đ/kg, lúa dài khoảng 6.750 – 6.850 đ/kg.

30/01/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.600 đ/kg, lúa dài khoảng 6.700 – 6.800 đ/kg.

04/12/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.800 đ/kg, lúa dài khoảng 5.900 – 6.000 đ/kg.

23/04/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.300– 6.400 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

22/01/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.150– 6.250 đ/kg, lúa dài khoảng 6.350 – 6.450 đ/kg.

27/11/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.800 đ/kg, lúa dài khoảng 6.000 – 6.200 đ/kg.

19/03/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg.

08/01/2018

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.800– 5.900 đ/kg, lúa dài khoảng 6.100 – 6.200 đ/kg.

22/11/2017

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.800– 5.900 đ/kg, lúa dài khoảng 6.100 – 6.300 đ/kg.