09/07/2008

ĐIỀU KIỆN XÉT KẾT NẠP HỘI VIÊN HHLTVN

Căn cứ điều lệ Hiệp hội và quyết định của HDQT điều kiện để trở thành Hội viên chính thực và Hội viên liên kết của HHLTVN như sau:

1. Hội viên chính thức HHLTVN:

1.1 Các tổ chức của Việt Nam có tư cách pháp nhân được thành lập theo qui định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành hàng lương thực.

1.2. Có cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với yêu cầu ngành lương thực và vốn pháp định tối thiểu là 10 tỷ đồng.

1.3. Đã tham gia xuất khẩu trực tiếp gạo có uy tín và xuất khẩu tối thiểu từ 10.000 tấn/năm qua.

1.4. Có tài chính lành mạnh.

1.5. Có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ (Cục thuế địa phương xác nhận).

1.6. Tán thành điều lệ và tự nguyện có đơn xin gia nhập thì được Hiệp hội xem xét công nhận là Hội viên chính thức.

1.7. Hội viên chính thức trong 2 năm không hoạt động ngành lương thực thì xóa tên khỏi Hiệp hội.

1.8. Hồ sơ xin gia nhập gồm:

- Đơn xin gia nhập.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Báo cáo quyết toán kinh doanh, trong đó có báo cáo hoạt động ngành gạo.

- Tài chính lành mạnh, có nộp thuế đầy đủ qua địa phương Cục thuế xác nhận.

- Hồ sơ chứng minh đơn vị có cơ sở vật chất phù hợp ngành hàng và đã xuất khẩu gạo trực tiếp trong năm qua.

- Thời gian xét kết nạp: 6 tháng tổ chức kết nạp 1 lần.

2. Hội viên liên kết HHLTVN:

2.1. Các doanh nghiệp liên doanh và có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có giấy phép đầu tư kinh doanh ngành hàng lương thực.

2.2. Các tổ chức Việt Nam làm nhiệm vụ phục vụ cho xuất khẩu gạo chưa có điều kiện trở thành Hội viên chính thức nhưng có đóng góp cho ngành hàng (giám định, hun trùng, vận chuyển, bảo hiểm, giao nhận và bao bì...).

2.3. Các doanh nghiệp có kho tàn kinh doanh gạo nhưng không xuất khẩu trực tiếp.

2.4. Tán thành điều lệ và tự nguyện có đơn xin gia nhập thì được Hiệp hội xem xét công nhận là Hội viên liên kết.

2.5. Quyền lợi và nghĩa vụ theo qui định của điều lệ.

***