Hiệp hội Lương thực Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản và các sản phẩm chế biến từ lương thực

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản và các sản phẩm chế biến từ lương thực

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản và các sản phẩm chế biến từ lương thực