14/02/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/1 đến ngày 31/1/2017 đạt 332.487 tấn, trị giá FOB 142,141 triệu USD, trị giá CIF 143,475 triệu USD.

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2016 đạt 429.751 tấn, trị giá FOB 182,115 triệu USD, trị giá CIF 190,148 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 30/09/2016 đạt 3,731 triệu tấn, trị giá FOB 1,615 tỷ USD, trị giá CIF 1,664 tỷ USD. Úc

16/01/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2016 đạt 394.502 tấn, trị giá FOB 178,568 triệu USD, trị giá CIF 180,461 triệu USD.