26/04/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2018 đạt 471 ngàn tấn, trị giá FOB 229,443 triệu USD, trị giá CIF 232,997 triệu USD.

05/03/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/01 đến ngày 31/01/2018 đạt 367.874 tấn,

06/11/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2017 đạt 437.473 tấn, trị giá FOB 207,817 triệu USD, trị giá CIF 209,574 triệu USD.