13/07/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2018 đạt 761 ngàn tấn, trị giá FOB 371,368 triệu USD, trị giá CIF 395,139 triệu USD.

26/04/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2018 đạt 471 ngàn tấn, trị giá FOB 229,443 triệu USD, trị giá CIF 232,997 triệu USD.

11/06/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2018 đạt 621 ngàn tấn, trị giá FOB 309,528 triệu USD, trị giá CIF 316,832 triệu USD.

05/03/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/01 đến ngày 31/01/2018 đạt 367.874 tấn,